PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

 

Starši imajo pravico do:

 

 • Spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj.
 • Postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini.
 • Korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredkov...
 • Vpogleda v programe dela za otroke.
 • Zaščite zasebnost, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov.
 • Sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu – oddelku. Pri tem upoštevajo meje svojega soodločanja in ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu OŠ.

 

Obveznosti staršev:

 

 • Sprejemanje strokovne usmeritve vrtca (organizacijske, vsebinske, prehrambene…).
 • Seznanjanje z delavci vrtca in organiziranostjo dela.
 • Sodelovanje z delavci vrtca v dobro otroka in kvalitete programov.
 • Spoštovanje osebne integritete vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca.
 • Izpolnjevanje sprejetih dogovorov, vezanih na poslovni čas, finančne obveznosti in izbrani program.
 • Seznanjanje vzgojiteljice s posebnostmi otroka.
 • Nastale morebitne konfliktne situacije reševati znotraj vrtca.
 • Obveščanje vzgojiteljice o boleznih in drugih vzrokih odsotnosti otroka.
 • Da v vrtec pripeljejo zdravega otroka.

 

 

PLAČILA STARŠEV

 

Pačilo staršev je določeno s sklepom o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2012/13 v Uradnem listu RS, Št.63/20.8.2012. Plačilo je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določa na podlagi dohodka iz premoženja staršev. ( Vloga za znižano plačilo vrtca – obrazec 1,82). – ŠE SPREMENITI- Z NOVIM URADNIM LISTOM

             

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

 

Sodelovanje med starši in vrtcem omogoča usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, ter pripomore k skladnejšemu in uspešnemu razvoju na vseh področjih.

 

Oblike sodelovanja vrtca s starši:

 • roditeljski sestanki,
 • roditeljski sestanki po oddelkih,
 • individualni pogovori s starši,
 • svet staršev,
 • svet vrtca- svet šole,
 • drugih oblik sodelovanja.

 

Druge oblike sodelovanja pa so:

 

 • predavanja z vzgojno vsebino,
 • delavnice za starše,
 • razne zbiralne akcije,
 • sodelovanje pri dejavnostih in akcijah,
 • informacije na oglasnih deskah,
 • dnevni kontakti,
 • druženje na izletih in prireditvah.

 

 

 OBVEŠČANJE STARŠEV

 

 • Obveščanje poteka največkrat preko vzgojiteljic in pomočnic-pomočnikov vzgojiteljic, kjer je vključen otrok.
 • V garderobah so kotički in oglasne deske za starše, s pisnimi informacijami o življenju in izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu.
 • Preko spletne strani vrtca Črna in OŠ Črna na Koroškem.

 

SVET STARŠEV – sestavljajo ga predstavniki staršev iz posameznih oddelkov vrtca in šole izvoljeni na roditeljskem sestanku

                                  posameznega oddelka.